بیوگرافی و سوابق اجرایی مدیرعامل

میلاد خاندوزی

مدیرعامل اتحادیه نظارت و هماهنگی تعاونی‌های روستایی، کشاورزی، تولید روستایی و روستایی زنان استان گلستان

بیوگرافی و سوابق اجرایی هیئت مدیره

ابوالقاسم زنگانه

مدیرعامل اتحادیه تعاونی روستایی استان گلستان

المیرا سرافراز

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های تولید روستایی زرخیزدشت استان گلستان

مرتضی کشیری

مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی روستایی شهرستان بندرگز

غلامحسین جافر

مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی کشاورزی مرغداران استان گلستان

محمدتقی رجبی

مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی روستایی شهرستان مینودشت