۱ثبت اطلاعات
۲پذیرش شرایط و مقررات
۳بارگذاری قرارداد
 • اطلاعات شرکت

 • اطلاعات تماس و حساب کاربری

 • اطلاعات انبار

 • اطلاعات بانکی

 • بارگذاری مدارک

 • Accepted file types: jpg, Max. file size: 1 MB.
 • Max. file size: 100 MB.
 • Drop files here or
  Accepted file types: jpg, Max. file size: 1 MB, Max. files: 2.
  • Drop files here or
   Accepted file types: jpg, Max. file size: 1 MB, Max. files: 2.