اساسنامه اتحادیه تعاونی نظارت و هماهنگی استان گلستان

فصل اول: تعریف مفاهیم

ماده ۱-نام اتحادیه:اتحادیه تعاونی نظارت و هماهنگی تعاونی های روستایی،کشاورزی،تولید روستایی و روستایی زنان استان گلستان در این اساسنامه به اختصار اتحادیه نامیده می شود.

ماده۲-حوزه عملیات اتحادیه،استان گلستان می باشد.

ماده ۳-مرکز اتحادیه در شهرستان گرگان مرکز استان گلستان خواهد بود و با تصویب هیات مدیره می تواند شعب یا نمایندگی هایی را در داخل حوزه عملیات خوددایر نماید.

تبصره:تغییر مرکز اتحادیه با تصویب مجمع عمومی فوق العاده و تایید سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران امکان پذیر خواهد بود.

ماده۴-مدت فعالیت اتحادیه از تاریخ تاسیس نامحدود است.

فصل دوم: موضوع و حدود عملیات

ماده۵-موضوع و حدود عملیات اتحادیه عبارت است از:

۱-کمک به پیشرفت امور شرکت ها و اتحادیه های تعاونی عضو از طریق:

الف:فراهم نمودن وسایل توسعه تعلیمات و ترویج تعاونی و آموزش حرفه ای و جمع آوری اطلاعات مورد لزوم در این زمینه و انجام تبلیغات و انتشارات لازم.

ب:راهنمایی کمک به شرکت ها و اتحادیه های عضو در امور اداری،مالی،سازمانی و مدیرت امور فنی و انجام خدمات مختلف از قبیل تدوین،چاپ و تهیه دفاتر و اوراق وفرم های چاپی مشترک.

۲-نظارت بر فعالیت شرکت ها و اتحادیه های تعاونی عضو به منظور اطمینان از اجرای مقررات قانون شرکت های تعاونی،مواد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی.

۳-ایجاد هماهنگی و همکاری بیشتر شرکت ها و اتحادیه های تعاونی عضو.

۴-داوری و رفع اختلاف بین شرکت ها و اتحادیه های تعاونی عضو که  که از طریق اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران به اتخادیه محول می گردد.

۵-حسابرسی شرکت ها و اتحادیه های تعاونی عضو با هماهنگی و اجازه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران.

۶-شرکت در شوراها و کمیسیون های مقرر در قانون شرکت های تعاونی در رابطه شرکت ها و اتحادیه های تعاونی عضو.

۷-دفاع از منافع شرکت ها و اتحادیه های تعاونی عضو در روابط آنها با سازمان ها و موسسات دولتی و عمومی و خصوصی و سایر رشته های تعاونی مطرح در قانون شرکت های تعاونی.

۸-ایجاد و بسط همکاری با سایر تعاونی های استان و کشور.

۹-برقراری روابط اقتصادی و تخصصی با تعاونی ها در چارچوب اساسنامه و با هماهنگی اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران.

۱۰-عضویت در اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران.

۱۱-برگزاری همایش ها و سمینارهای آموزشی و ترویجی.

۱۲-همکاری و هماهنگی بین اعضاء در جهت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به منظور تحقق سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی.

۱۳-ارئه خدمات حقوقی و مشاوره ای به اعضاء در کلیه مراجع قضایی،اداری و انتظامی با تعیین نماینده حقوقی و قضایی که از طریق اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایارن محول می گردد.

۱۴-تشکیل نمایشگاه های تخصصی بازرگانی استانی و فرا استانی با کسب مجوزهای مربوطه جهت معرفی محصولات و توانمندی های تعاونی ها و عضو و اعضای آنها و شرکت در سمینارها

۱۵-بسط وگسترش ارتباط با صندوق تعاون،اتاق  های تعاون،اتاق های بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی،بانک های عامل وسایر موسسات مالی و اعتباری در جهت تسهیل  دریافت خدمات اعتباری و تضمین برای اعضاء.

۱۶-ایجاد بانک اطلاعاتی از تعاونیها در استان به منظور تسهیل تسریع در سیاست گذاری ها و گسترش فعالیت اعضاء.

۱۷-مشارکت در اجرای اهداف و سیاست های  بخش تعاون و عضویت در شوراها،کارگروه ها،کمیسیون های استانی و جلسات مربوطه به آنها به نمایندگی از اعضاء.

۱۸-عضویت در شوراها و مجامع استانی که در آنها پیرامون مسائل مختلف کشاورزی تصمیم گیری می شود.

۱۹-فعالیت های فرهنگی و چاپ نشریات و کتب مورد نیاز به اخذ مجوزهای لازم.

۲۰-همکاری با مراجع ذیصلاح استانی برای دریافت رتبه بندی اعضای واجد شرایط.

۲۱-همکاری با مراکز تحقیقاتی و علمی فعال استان در زمینه های مختلف کشاورزی و تعاونی.

۲۲-همکاری و ارائه  نظرات مشورتی به دستگاههای اجرایی استان در توسعه بخش کشاورزی،روستایی و تعاونی.

۲۳-توسعه فعالیت های بازرگانی بین اعضاء از طریق هماهنگی،نظارت،مشاوره و تبلیغات.

۲۴-افتتاح حساب جهت واریز وجوه ۳ درصد در آمد ویژه شرکت ها ی  تعاونی موضوع ماده ۱۵ قانون شرکت های تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ برای توسعه تعلیمات و آموزش تعاون.

۲۵-پیگیری جذب و استحصال و وصول واریز ۳درصد اعتبارات آموزشی شرکت ها و اتحادیه های تعاونی عضو به حساب مربوطه نزد اتحادیه.

تبصره ۲-هزینه کرد وجوه دریافتی بر اساس دستورالعمل های اجرایی ابلاغی از سوی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران خواهد بود.

فصل سوم: اعضای اتحادیه و شرایط عضویت

ماده ۶-اعضای اتحادیه عبارتند از :

۱-شرکت های تعاونی روستایی،کشاورزی،تولید روستایی و روستایی زنان.

۲-اتحادیه های تعاونی روستایی،کشاورزی،تولید روستایی و روستایی زنان.

۳-عضویت در اتحادیه با تصویب هیات مدیره برای شرکت ها و اتحادیه تعاونی کشاورزی و روستایی،تولید روستایی و روستایی زنان که واجد شرایط زیر باشند الزامی است:

الف-حوزه عملیات شما حوزه عمل اتحادیه باشد.

ب-در اتحادیه تعاونی با موضوع فعالیت مشابه عضو نباشد.

ج-تسلیم درخواست کتبی عضویت با امضای هیات مدیره تعاونی متقاضی که خود به خود حاکی از قبول اساسنامه و مقررات اتحادیه است بانضمام اطلاعات کامل و جامعی از تعداد عضو،میزان سرمایه وعملیاتی که تا آن وقت به عمل آورده و شعاع حوزه عملیات تعاونی.

د-واریز حداقل بهای یک سهم به حساب اتحادیه

تبصره۱-تعاونی عضو در صورت تمایل میتواند با موافقت هیات مدره تا سقف یک هفتم کل سرمایه خریداری نماید.

تبصره۲-عضو اتحادیه می تواند بهای سهم خریداری را به جز نخستین سهم که نقدی است به اقساط ماهانه مساوری که در هرحال از ۱۰ قسط تجاوز نکند،بپردازد در این صورت پرداخت سود سهام از تاریخ عضویت به سهامی تعلق می گیرد که کل بهای آن از طرف عضو پرداخت شده باشد.

ماده ۷-اتحادیه ها و شرکت های تعاونی عضو متعهدند بدون اجازه اتحادیه در حوزه فعالیت تعاونی های دیگر عضو اتحادیه،فعالت های مشابهی ننمایند مگر با موافقت تعاونی مربوطه و در صورت اختلاف،نظر اتحادیه قاطع خواهد بود.

ماده۸-هیات مدیره اتحادیه در صورت تحقق یک یا چند مورد زیر در تعاونی های عضو می بایست موضوع را جهت طرح در کیمته کنترل و نظارت استان اعلام نمایند تا مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد:

۱-عدم انجام مصوبات و تصمیمات اتحادیه در حدود این اساسنامه.

۲-عدم اجرای تعهدات تعاونی عضو در مقابل اتحادیه بدون عذر موجه.

۳-انجام کارهایی که لطمه به اعتبار اتحادیه وارد آورد.

۴-تشبث به وسایل متقلبانه در معاملات با اتحادیه.

۵-اقدام به عملیاتی بر خلاف اساسنامه اتحادیه.

۶-نداشتن فعالیت به تشخیص هیات مدیره اتحادیه.

ماده۹-هرگاه رابطه عضوی به علت انحلال یا ادغام،با اتحادیه قطع شود بهای سهم یا سهام او پس از تصوب ترازنامه و حساب سودو زیان(مربوطه به سالی که عضو مزبور در آن سال رابطه عضویت را ازدست داده است)

در مجمع عمومی حداکثر ظرف یکسال از تاریخ قطع رابطه عضویت به ترتیب زیر پرداخت خواهد شد:چنانچه اتحادیه زیان نکرده یا مبلغ زیان کمتر از رقم اندوخته قانونی غیر قابل تقسیم باشد معادل ارزش اسمی سهام باز پرداخت می شود و در صورتی که در حسابهای اتحادیه مبالغی به عنوان زیان بدون داشتن اندوخته قانونی غیر قابل تقسیم وجودداشته باشد و یا ارقام زیان از مبلغ اندوخته قانونی غیر قابل تقسیم زیادتر باشد در صورت اول به میزان مبلغی از زیان که به تناسب کل سرمایه به سهام مربوطه تعلق می گیرد و در صورت دوم به نسبت مابه التفاوت ارقام مذکور به کل سرمایه از ارزش اسمی سهام کسر و بقیه به عضو پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱-هیات مدیره موظف است فهرست سهامی را که تقاضای باز پرداخت آن شده به مجمع عمومی عادی سالانه اتحادیه که برای رسیدگی به ترازنامه سال مالی قبل تشکیل می شود گزارش نماید.

تبصره ۲-در صورتی که ظرف یک سال از تاریخ قطع رابطه عضویت،ترازنامه حساب سود و زیان آن سال به تصویب مجمع عمومی نرسد از روی ترازنامه و حساب سود و زیان اتحادیه که به مسئولیت ن اتحادیه تهیه و تنظیم گردیده باشد نسبت به باز پرداخت بهای سهام عضو خارج شده بر اساس اسمی سهام اقدام خواهد شد.

تبصره۳-بهای سهام اعضایی که به اتحادیه بدهکارند پس از وضع بدهی آنها قابل پرداخت خواهدبود.

ماده ۱۰- مطالبات اتحادیه از اعضاء جزء مطالبات ممتاز است.

ماده۱۱-اتحادیه مخیر است طلب خود را از عضو پس از اخطار کتبی و عدم وصول،هریک از مطالبات آن عضو از اتحادیه از محل سود سهام،سایر مطالبات و سهام عضو برداشت کند و هرگاه مبالغ مذکور تکافوی مطالبات خود را نکند اتحادیه برای وصول مازاد طلب خود به بدهکار مراجه خواهد کرد.

فصل چهارم: سرمایه

ماده ۱۲-سرمایه اولیه اتحادیه مبلغ……………………………..ریال است که ………………………سهم یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریالی تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است.

تبصره-مالکیت سهام وقتی محقق است که در دفاتر اتحادیه به نام صاحب سهم ثبت شده و رسید یا تصدیقی مبنیبر تعداد و مبلغ سهام به امضای صاحبان اضای مجاز اتحادیه صادر و در دست صاحب سهم باشد.

ماده ۱۳- سهام اتحادیه با نام و غیر قابل تقسیم بوده و انتقال آن به اعضاء با موافقت هیات مدیره اتحادیه مجاز است ودر این صورت نقل و انتقال در دفاتر اتحادیه ثبت می گردد.

تبصره-رد تقاضای انتقال سهام شرکت و یا اتحادیه عضو توسط هیات مدیره اتحادیه بایستی موجه بوده و اعضای ذینفع می توانند در صورتی که شکایتی داشته باشند اعتراضات خود را با رعایت ماده ۳۲ اساسنامه در ازبین مجمع عمومی عادی مطرح نمایند،و تصمیم مجمع در این مورد لازم الاجرا خواهد بود.

ماده۱۴-انتقال سهام اتحادیه به غیر عضوممنوع است.

ماده۱۵-سرمایه اتحادیه متغیر و نامحدود است و میتوان با فروش سهام به اعضاء یا قبول اعضای جدید سرمیاه را افزایش داد و یا با بازپرداخت  بهای سهام به اعضاء سرمایه اتحادیه را کاهش داد.

ماده ۱۶-ثبت تغییرات سرمایه اتحادیه در اداره ثبت شرکتها بلا مانع است.

ماده ۱۷-عضوی که خارج شده و بهای سهام آن نیز باز پرداخت گردیه،در صورت تقاضای مجدد عضویت،قبول عضویت او علاوه بر شرایط مقرر در این اساسنامه مشروط به خرید حداقل تعداد سهامی است که قبلا در اتحادیه داشته است،مگر اینکه وضعیت خدمات اتحادیه و یا میزان فعالیت های عضو تقلیل یافته و یا هیات مدیره اتحادیه بنا به مقتضیات و شرایط و دلایل موجه تعداد سهام کمتری را تعیین نماید.

ماده ۱۸-مازاد درآمد سالانه اتحادیه معادل حداکثر نرخ بهره اوراق قرضه دولتی از سود خالص پرداخت خواهد گردید و در صورت عدم تکافور یا در جریان نبودن اوراق قرضه مذکور مازاددر آمد سالانه سهام معادل سود سپرده بلند مدت بانک ها پرداخت خواهد شد و چنانچه مازاد در آمد،تکافوب پرداخت سود سهام به اعضاء را ننماید براساس پیشنهاد هیات مدیره ئ تصویب مجمع عمومی سود سهام تعیین و پرداخت خواهد گردید.

ماده ۱۹-در آئین نامه های اتحادیه می توان حق عضویت سالیانه و کارمزد خدمات و معاملات اتحادیه را هخر یک از اعضاء متناسب با حجم خدمات مورد نیاز همان عضو تعیین نمود.

ماده۲۰-مسئولیت اعضاء محدود به میزان سهام خریدار ی و تعهدی آنها می باشد.

فصل پنجم: ارکان اتحادیه

ماده ۲۱-ارکان اتحادیه عبارت است از مجمع عمومی،هیات مدیره و بازرسان.

مجمع عمومی

ماده ۲۲- مجامع عمومی،علاوه بر مجمع عمومی موسس دو قسم است،عادی فوق العاده

الف-وظایف مجمع عمومی عادی عبارت است از:

۱-رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود وزیان اتحادیه پس از استماع گزارش هیات مدیره وبازرسان.

۲-انتخاب هیات مدیره و بازرسان و یا تغییر هریک از آنها.

۳-اخذ تصمیم درباره گزارشها و پیشنهادات حسابرسان بر اساس نتایج حسابرسی از اتحادیه

۴-تععین خط مشی و برنامه های اتحادیه و تصویب بودجه و تعیین ضوابط و معیارهای لازم برای حقوق و دستمزد و میزان تضمین ابواب  جمعی مدیر عامل و کارکنان اتحادیه بنا به پیشنهاد هیات مدیره و در چارچوب  ابلاغیه های ارسالی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران.

۵-اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود سهام.

۶-اتخاذ تصمبم درباره پیشنهادات هیات مدیره در مورد اعتبارات در خواستی و یا سرمایه گذاری اتحادیه در تعاونی های عضو و موسسات آموزشی و نظارتی

۷-تصویت آئین نامه های معاملات و سایر آئین نامه های اتحادیه.

۸-اتخاذ تصمیم درباره شکایت عضوی که خارج شده و یا تعاونی ای کمه در خواست عضویت و یا انتقال سهام آن از طرف هیات مدیره پذیرفته نشده اسن و یا ارجاع امر به هیاتی مرکب از پنج نفر نمایندگان حاضر در مجمع عمومی،تصمیم متخذه از طرف مجمع عمومی یا هیات پنج نفری در این مورد قطعی است.

۹-تصویب گزارش تغییرات سرمایه در دوره مالی قبل،همچنین تعیین مبلغی که بابت بازپرداخت سهام اعضای سابق در دوره مالی بعد بایدپرداخت شود.

۱۰-رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره سایر اموری که به مجمع پیشنهاد می شود و منطبق با اساسنامه اتحادیه باشد.

ب-وظایف مجمع عمومی فوق العاده:

۱.تغیییر مواد اساسنامه.

۲.ادغام اتحادیه.

۳.انحلال اتحادیه.

ماده ۲۳-دعوت مجامع عمومی با قید دستور جلسه و محل و ساعت و تاریخ تشکیل باید حداقل ۱۵ روز قبل از تشکیل جلسه مجمع،بوسیله ارسال دعوتنامه برای اعضاء و یا انتشار آگهی در جراید محلی و یا الصاق آگهی در مراکز حوزه عمل اتحادیه وسایل ممکنه دیگر که اعضاء اطلاع حاصل نمایند به عمل آید.

تبصره ۱-چنانچه دعوت مجمع عمومی به منظور رسیدگی به حساب ترازنامه و سودو زیان سالانه باشددر دعوتنامه بایستی تصریح شود که اعضاء می توانند از ۱۰ روز قبل از تشکیل مجمع در دفتر اتحادیه حاضر و اطلاعات لازم را در خصوص گزارش هیات مدیره و گزارش بازرس و ترازنامه و حساب سود و زیان و هرگونه حسابهای دیگر کسب نمایند.

تبصره ۲-دستور جلسه مجمع عمومی از طرف هیات مدیره تعیین می گردد و چنانچه دعوت مجمع عمومی به تقاضای مقامات مجاز دیگر باشد دستور جلسه طبق تصمیم وتقاضای آنها خواهد بود.

ماده ۲۴-مجامع عمومی از طرف اکثریت اعضای هیات مدیره و یا بر اساس درخواست مقامات و اشخاص زیر به وسیله هبات مدیره دعوت به تشکیل می شود:

۱-بازرس

۲-حداقل یک پنجم اعضای اتحادیه.

۳-سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و یا مدیریت های تعاون روستایی استان.

تبصره-در صورت استنکاف هیات مدیره از دعوت تشکیل مجامع عمومی،ظرف ۲۰ روز از تاریخ درخواست مقدمات و اشخاص مذکور سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و مدیرت تعاون روستایی استان مستقیما مجمع عمومی را برای موضوع یا موضوعاتی که مورد نظر است دعوت خواهد کرد.

ماده ۲۵-جلسات مجامع عمومی را رئیس هیات مدیره ودر غیاب او یکی از اعضای هیات مدیره افتتاح می کند،در جلسه مجمع عمومی ابتدا با توجه به تعداد نمایندگان حاضر در جلسه رئیس،نائب ریس و یک منشی و سه نفر ناظر از بین نمایندگیان حاضر در جلسه انتخاب خواهند شد.

تبصره-در مواردی که مجمع عمومی مطابق تبصره ماده ۲۴ این اساسنامه دعوت و تشکیل می شود،مسن ترین نماینده حاضر در جلسه،مجمع عمومی را افتتاح میکند.

ماده ۲۶-اعضاء در حوزه عمل اتحادیه به شرح ذیل به ازاء هر شهرستان یک گروه تعاونی تشکیل داده و از طریق انتخاب نمایندگان گروه مجامع عمومی حضور یافته و آن را برگزار نمایند:

۱-گرگان

۲-گنبد کاوس

۳-مینودشت

۴-کلاله

۵-گالیکش

۶-رامیان

۷-رامیان

۸-ازادشهر

۹-علی اباد کتول

۱۰-کردکوی

۱۱-بندرگز

۱۲-بندرترکمن

۱۳-گمیشان

۱۴-آق قلا

۱۵-مراوه تپه

تبصره ۱-استانهایی که نتوانند حداقل ۵ گروه تعاونی داشته باشند،مجامع خود را با حضور مستقیم اعضاء برگزار نمایند.

تبصره۲-تغییر محدوده هر گروه تعاونی از اختیارات مجمع عمومی فوق العاده است.

تبصره ۳-در صورتیکه اعضاء مستقر در شهرستان کمتر از ۵ شرکت و اتحادیه فعال باشد جزء گروه تعاونی شهرستان مجاور که مدیریت تعاون روستایی استان تعیین خواهد کرد محسوب می شود.

ماده ۲۷-مجمع عمومی شرکت بصورت دو درجه ای به ترتیب زیر خواهدبود:

الف-جلسه هر گونه تعاونی بطور جداگانه طبق مقررات این اساسنامه  و با حضور حداقل نصف بعلاوه یک نمایندگان اعضاء

ب-در جلسه گروه تعاونی با رای مخفی و اکثریت نسبی آراء  به ترتیب زیر،تعدادی تعاونی بعنوان نماینده اصلی و یک یا دو تعاونی بعنوان نمینده علی البدل برای مدت سه سال  مالی جهت شرکت در جلسات مجامع عمومی انتخاب می شوند.تجدید معرفی فرد حقیقی بعنوان نماینده تعاونی منتخب،حداکثر برای دو دوره متوالی بلا مانع است.

-تا ۷تعاونی،دونماینده

-۸تا ۱۴تعاونی،دو نماینده

-۱۵تا ۲۱تعاونی،۳نماینده

-۲۲تا۲۸تعاونی،۴نماینده

۲۹به بالا ۵ نماینده

پ-تشکیل جلسات گروه تعاونی جهت انتخاب نمایندگان گروه هر سه سال یک بار الزامی می باشد و بطور معمول جلسات گروه می بایست حداکثر تا پایان دوره جهت انتخاب نماینده گروه برگزار گردد و تشکیل آن در صورت لزوم در هر زمان بلامانع می باشد.

تبصره-آن نماینده ای که بیشترین رای را در گروه اخذ نموده بعنوان معتمد گروه برای ارتباط بین اتحادیه و اعضاء گروه مربئطه شناخته می شود و در گروه هاب تک نماینده،نماینده منتخب،معتمد گروه محسوب می گردد.

ج-جلسات گروه های تعاونی را مسن ترین عضو حاضر در جلسه افتتاح و سپس به انتخاب یک رئیس،یک منشی و دو نفر ناظر از بین اعضاءحاضر در جلسه اقدام خواهد شد.

د-با تقاضای یک سوم از اعضاء هر گروه یا بازرس اتحادیه یا مدیریت تعاون روستایی استان،مجمع عمومی برای دعوت جلسه گروه تعاونی جهت اتخاذ تصمیم درباره موضوعی که از اختیارات آن است تشکیل می گردد،هیات مدیره اتحادیه مکلف است جلسه گروه تعاونی را برای اتخاذ تصمبم درباره موضوع مورد تقاضا دعوت نماید و در صورت استنکاف هیات مدیره در ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای مقامات اشخاص مذکور،مدیریت تعاون روستایی استان میتواند مستقیما جلسه گروه تعاونی را دعوت نماید.

ه-در اولین انتخاب نماینده گروه،مدیرت اتحادیه موظف به برگزاری جلسه گروه و انتخاب نماینده گروه بوده وپس از آن،نماینده  معتمد گروه باهماهنگی مدیریت اتحادیه و نظارت اداره تعاون روستایی شهرستان و یا استان مسئول برگزاری جلسه گروه تعاونی جهت انتخاب نماینده گروه می باشد.

و-هزینه برگزاری جلسه گروه به عهده اتحادیه می باشد.

ح-در صورت استعفاء،انحلال،فوت،ترک عضویت و ممنوعیت قانونی که مانع انجام وظیفه نماینده اصلی گروه شود،نماینده علی البدل گروه برای بقیه مدت توسط هیات مدیره اتحادیه دعوت می شود.

ماده ۲۸-نماینده یا نمایندگان گروه می بایست در مجامع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده شرکت نماید و هر نماینده فقط دارای حق یک رای خواهد بود.

ماده ۲۹-موضوعی را که جزء دستور جلسه نیست نمی توان در جلسه مجمع عمومی مطرح نمود،لکن هریک از اعضاء می تواند ظرف ۵ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی مورد یا موارد دیگری را غیر از موضوعاتی که در دعوتنامه تشکیل مجمع قید شده است برای طرح در همان مجمع توسط مقامی که مجمع عمومی را دعوت کرده است پیشنهاد کند،مقام دعوت کننده مجمع مکلف است پیشنهاد مربوط را در مجمع عمومی مطرح کند تادر صورت تصویب در دستور جلسه بعد از تنفس همان مجمع قرار گیرد و پیشنهاد طرح هر موضوع جدید در جلسات مجمع از طرف هریک از اعضاء منوط است به موافقت رئیس مجمع و تصویب اکثریت اعضای حاضر در جلسه و در هر دو مورد اتخاذ تصمیم دربره موضوعاتی که علاوه بر دستور جلسه آگهی شده،به مجمع پیشنهاد می شود به جلسه بعد از تنفس همان مجمع  که نباید زودتر از ۲۰ روز و دیرتر از ۳۰ روز (با دعوت از اعضاء)تشکیل گردد موکول خواهد شد و در صورتی که جلسه مجمع عمومی به عنوان تنفس تعطیل گردد هیات رئیسه مجمع عمومی در جلسه بعد همان خواهد بود که در جلسه مجمع قبل از اعلام تنفس انتخاب شده است مگر اینکه یک یاچند نفر از آنان در مجمع عمومی حاضر نشده باشند که در این صورت بجای اشخاص غایب افرارد دیگری انتخاب خواهند شد.

ماده ۳۰-صورتجلسات مجامع عمومی و تصمیمات متخذه،در دفتر مخصوص ثبت و به امضای رئیس،منشی و نظار می رسد و یک نسخه رو نوشت آن بوسیله رئیس مجمع به هیات مدیره ابلاغ می گردد.

تبصره۱-در مواردی که به علت تعداد کم نمایندگان حاضر در جلسه مجمع عمومی،ناظری انتخاب نشود صورتجلسه مجمع به امضای کلیه نمایندگان حاضر در جلسه می رسد.

تبصره ۲-دفاتر صورتحساب به عنوان اسناد اتحادیه باید همواره در اتحادیه محفوظ بماند.

ماده ۳۱-تصمیماتی که در مجمع عمومی بلا رعایت مقررات گرفته می شود برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود.

ماده ۳۲-مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت نمایندگان اعضاء رسمیت پیدا می کند ودر صورت بدست نیامدن حد نصاب مذکور،دعوت نوبت دوم با ذکر نتیجه جلسه قبل و همان دستور جلسه باید حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز به عمل آید و تاریخ تشکیل جلسه مجمع نوبت دوم حداقل ۱۵ روز بعد از صدور آگهی تعیین شود،جلسه دوم با هر تعداد از نماینده یا نمایندگان تعاونی و اتحادیه های عضو که حداقل از ۵ نماینده کمتر نباشد رسمیت خواهدشد.

در صورت عدم تشکیل جلسه دوم هر ذیحقی می تواند برای رسیدگی به موضوع یا در خواست انحلال اتحادیه به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مراجه نماید.

ماده ۳۳-تصمیمات مجمع عمومی عادی با رای اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه اتخاذ می شود.(مگر در مورد انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان که با اکثریت نسبی اعضای اتحادیه خواهد بود)

ماده ۳۴-مجمع عمومی فوق العاده با حضور نماینده یا نمایندگانی که حداقل سه چهارم کل نمایندگان گروههای اتحادیه باشند رسمیت پیدا می کند و در صورت عدم حصول این حد نصاب حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز دعوت نوبت دوم با ذکر نتیجه جلسه قبل و همان دستور جلسه به عمل می آید و تاریخ تشکیل مجمع حداقل برای ۱۵ روز بعد از صدور آگهی تعیین می شوداین جلسه با حضور نماینده و نمایندگانی که حداقل نماینده نصف بعلاوهیک گروره های اتحادیه باشند رسمیت پیدا می کند ودر صورت عدم حصول حد نصاب مزبور مجمع برای بار سوم با همان ترتیب دعوت می شود و جلسه سوم مجمع با حضور هرتعداد نماینده یا نمایندگان گروه ها که نباید از ۵نماینده کمتر باشد رسمیت خواهد یافت.

ماده ۳۵-تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با رای سه چهارم نمایندگان حاضر در جلسه مجمع اتخاذ می شود.

ماده ۳۶-ملاک تشخیص تعداد نمایندگان اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی،ورقه حضور و غیابی است که حاضران در بدو ورود آن را امضاء می کنند.

ماده ۳۷-در صورتی که جلسه اول بیش از ۱۸ ساعت به طول انجامد.

ماده ۳۸-مجمع عمومی عادی اتحادیه حداقل هرسال یک بار تشکیل می شود و تشکیل آن باید حداکثر ظرف ۶ ماه از پایان سال مالی صورت گیرد و در موارد مقتضی در هر موقع از سال می توان مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده و بیش از یک مرتبه دعوت و تشکیل داد.

 

هیات مدیره

ماده ۳۹- اداره امور اتحادیه طبق اساسنامه بر عهده هیات مدیره ای مرکب ۳ یا ۵ یا ۷عضو اصلی خواهد بود که در مجمع عمومی عادی برایمدت ۳ سال از بین اعضای واجد شرایط نامزد سمت هیات مدیره در مجمع که از قبل طی در خواستی مکتوب بر اساس آگهی منتشره توسط اتحادیه،تقاضای نامزدی نموده اند با رای مخفی انتخاب میگردند،مجمع عمومی همزمان با انتخاب اعضای اصلی هیات مدیره ۱ یا ۲ عضو علی البدل نیز با همان شرایط انتخاب خواهد نمود.تجدید انتخاب هریک از اعضای اصلی و علی البدل بلا مانع است و پس از انقضای مدت تا انتخاب و قبولی هیات مدیره جدید هیات مدیره سابق مسئولیت اداره امور اتحادیه را کماکان به عهده خواهد داشت.

تبصره ۱-تعاونی یا اتحادیه عضو هیات مدیره موظف است یک نفر نماینده حقیقی ازاعضای زیر مجموعه خود را جهت شرکت در جلسات هیات مدیره اتحادیه معرفی نماید.

تبصره ۲-در صورت استعفاء،انحلال،فوت،ترک عضویت یا ممنوعیت قانونی که مانع انجام وظیفه هریک از اعضای اصلی هیات مدیره بشود عضو علی البدل منتخب که دارای بالاترین رای مجمع عمومی باشد برای بقیه مدت توسط هیات مدیره دعوت می شود.

تبصره ۳-سال اول انتخاب تا پاین سال،یک سال محسوب می شود.

ماده ۴۰-در صورت استعفای جمعی هیات مدیره،مجمع عمومی به تقاضای هریک از اعضای مستعفی و یا علی البدل ویا بازرس یا یک پنجم اعضای اتحادیه و مدیرت تعاون ورستایی استان برای انتخاب هیات مدیره جدید دعوت می شود.

تبصره-در صورتی که به دلیل استعفاء انحلال یاممنوعیت قانونی هیات مدیره ازاکثریت مقرر در اساسنامه برای اداره امور اتحادیه خارج گردد مجمع عمومی بر اساس ماده ۲۶ قانون شرکتهای تعاونی دعوت خواهد شد تا نسبت به تکمیل اعضای هیات مدیره اقدام نماید.

ماده ۴۱-در فاصله مدت لازم برای انتخاب و یا تکمیل اعضای هیات مدیره برای اداره امور جاری اتحادیه،سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برای جانشینی  آن تعداد از اعضای هیات مدیره که به یکی از علل فوق در هیات مدیره شرکت نمی کند از میان اعضای اتحادیه ،تعداد لازم موقتا انتخاب خواهد نمود.مسئولیت اعضای هیات مدیره که بدین نحو موقتا انتخاب می شوند عینا همان مسئولیت هایی است که برای هیات مدیره پیش بینی شده است.

ماده ۴۲-هیات مدیره از بین اعضای خود یک رئیس،یک نائب رئیس و یک منشی انتخاب خواهد کرد.

تبصره-در غیاب رئیس هیات مدیره و ظایف او به عهده نایب رئیس خواهد بود.

ماده ۴۳-اعضای هیات مدیره وظیفه خود را افتخاری انجام می دهند ولی هر گاه انجام وظیفه محوله مستلزم هزینه ای باشد آن هزینه در حدود بودجه جاری برعهده اتحادیه خواهد بود،همچنین هر عضو هیات مدیره که علاوه بر وظایف خاص خود مامور خدمات دیگری در اتحادیه گردد می توان با تصویب مجمع حق الزحمه مناسبی برای این منظور پرداخت نمود.

ماده ۴۴-هیات مدیره برای انجام امور اتحادیه فرد واجدذ شرایطی را از بین اعضای تعاونی های عضو و یا از خارج به عنوان مدیر عامل،به طور موظف انتخاب خواهدنمود که زیر نظر هیات مدیره انجام وظیفه نماید.هیچ یک از اعضای هیات مدیره و یا بازرسان نمی توانند سمت مدیر عامل اتحادیه را نیز داشته باشند.نحوه انتخاب،شرایط و وظایف مدیر عامل بر طبق آئین نامه ابلاغی سازمان مرکزی تعاون ورستایی ایران خواهد بود به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید.

تبصره-مدیر عامل در حدود وظایف و بر طبق برنامه هایی که در آن نوع و میزان کلی معاملات به تصویب هیات مدیره رسیده باشد مجاز است هرنوع معامله را که برای اتحادیه صلاح بداند و به نفع اعضاء تشخیص بدهد با موافقت کتبی رئیس هیات مدیره انجام دهد،مگر در مورد دریافت اعتبار و وام از بانکها و موسسات و انجام معاملات غیر منقول که بایستی موافقت هیات مدیره با رعایت بند ۶ ماده ۲۵ در هرمورد قبلا تحصیل گردد.

ماده ۴۵-جلسات هیات مدیره بنا به قرار هیات مزبور با دعوت رئیس هیات مدیره یا مدیر عامل،تشکیل و با اکثریت اعضای هیئت مدیره رسمیت می باید.برای اتخاذ تصمیم ،برای اکثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر بوده و هر عضو هیات مدیره دارای یک رای می باشد. تصمیمات هیات مدیره در دفتری به نام دفتر صورتجلسات هیئت مدیره ثبت می گردد و به امضای اعضای حاضر در جلسه می رسد،عضو هیات مدیره ای که در هر مورد نظر مخالف دارد نظریه او باید صریحا در دفتر مذکور ثبت گردد.

تبصره ۱-در صورتی که آرای موافق و مخالف در هیات مدیره مساوی باشد رای طرفی که رئیس هیات مدیره در آن طرف باشد ملاک عمل و نافذ خواهد بود.

تبصره ۲-هیات مدیره موظف است حداقل یک جلسه در طول هرماه برگزار کند.

تبصره ۳-غیبت غیر موجه در سه جلسه متوالی که حداقل در طول ۲ ماه تشکیل شده باشد و یا چهار جلسه متناوب در طول یک سال به عنوان استعفاءاز نمایندگی عضوی هیات مدیره تلقیمی شود.

تبصره ۴-رای وکالتی در جلسات هیات مدیره ممنوع است.

ماد۴۶-مدیر عامل می تواند در جلسات هایت مدیره بدون حق رای شرکت نماید،مگر در جلساتی که مسائل مربوط به شخص او مطرح است،در این صورت شرکت در جلسات با اجازه هیات مدیره خواهد بود.

ماده ۴۷-استخدام واخراج کارکنان اتحادیه بر اساس مقرراتی که از طرف مجمع عمومی تصویب می شود و اخذ تضمین از مدیر عامل و سایر کارکنان بر اساس مصوبات مجمع عمومی و همچنین در خواست عضویت واخذ تصمیم نسبت به انتقال سهام اعضاء به یکدیگر و اخراج عضو طبق مقررات اساسنامه ونظارت بر مخارج جاری و رسیدگی به حساب های اتحادیه و تسلیم به موقع گزارش و تراز نامه سالانه به بازرس و مجمع عمومی و تعیین نماینده برای حضور در جلسات مجامع عمومی تشکل هایی که اتحادیه در آن عضویت دارد از اختیارات هیات مدیره است و به طور کلی هیات مدیره برای اداره امور اتحادیه در حدود اساسنامه دارای تمام اختیارات قانونی بوده و نسبت به کلیه مسائلی که مربوط به اتحادیه است حق اتخاذ تصمیم دارد تا انچه از اختیارات مجامع عمومی است بر طبق تصمیمات مجامع مذکور و نسبت به بقیه موارد راسا اتخاذ تصمیم نماید.

ماده۴۸-هیات مدیره نماینده قانونی اتحادیه است و می تواند مستقیما و یابا وکالت با حق توکیل  ولو مکرر این نمایندگی را در دادگاه  ها و مراجع قانونی و سایر سازمانها اعمال کند.مسئولیت هیات مدیره در مقابل اتحادیه مسئولیت وکیل در مقابل موکل است.

ماده ۴۹-کلیه چک ها،قراردادها واسناد و اوراقی که ایجاد تعهد برای اتحادیه نماید و یاتمام یا قسمتی ازحق اتحادیه را منتفی سازد به استثنای مواردی که هبات مدیره به منظور اداره امور جاری ترتیب خاصی داده باشد پس از تصویب هیات مدیره با امضای رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و مهر اتحادیه معتبر خواهد بود.در غیاب رئیس هیات مدیره،که به امضای  رئیس هیات مدیره صورت خواهد گرفت.

تبصره-مدیرعامل می تواند در صورت تصویب هیات مدیره و بر اساس چارت تشکیلاتی مصوب،شخص و یا اشخاص واجد شرایطی را برای انجام دادن بخشی از وظایفی که به عهده دارد به عنوان معاون یا معاونین مدیر عامل تعیین و منصوب کند در این صورت مسئولیت اعمال معاون یا معاونین مدیر عامل به عهده مدیر عامل خواهد بود.

ماده۵۰-آئین نامه های داخلی اتحادیه بوسیله هیات مدیره با نظارت سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تنظیم و بهمجمع عمومی عادی پیشنهاد می شود تا در اولین مجمع عمومی عادی که تشکیل می شود،آئین نامه مربوط به تصویب برسد.

ماده ۵۱-هیئت مدیره وظایف خود را به صورت جمعی انجام می دهد و هیچ یک از اعضای هیات مدیره حق ندارد از اختیارات هیات مدیره منفردا استفاده کند مگر با داشتن وکالت یا نمایندگی از طرف هیات مدیره.اعضای هیات مدیره مشترکا مسئول جبران هرگونه زیانی هستند که در نتیجه اعمال آنان و یا عدم رعایت مقررات مربوط به اتحادیه وارد شود.

تبصره-در صورتی که هریک از اعضای هیات مدیره منفردا و بدون داشتن وکالت یا نمایندگی از طرف هیات مدیره دست به اقدامی بزند که موجب ضرر و زیان اتحادیه شود شخصا مسئول خواهد بود و جبران خسارت بر عهده او می باشد.

ماده ۵۲-هیچ یک از اعضای هیات مدیره اتحادیه نمی تواند سمت بازرس یا مدیریت عامل یا عضویت هیات مدیره اتحادیه تعاونی هم نام دیگری را باموضوع عملیات مشابه داشته باشد و یابطور مستقیم یا غیر مستقیم به عملی که رقابت با فعالیت های موضوع عمل اتحادیه محسوب شود اقدام نماید.محجورین یا ورشکستگان به تقصیر و کسانی که به علت ارتکاب بزه محکومیت موثر کیفری دارند نمی توانند سمت نماینده تعاونی عضو در هیات مدیره و بازرس و یا بازرسان و مدیر عامل اتحادیه را داشته باشند.

ماده ۵۳-نخستین هیات مدیره موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تشکیل مجمع عمومی موسس برای ثبت اتحادیه در مراجع ذیصلاح اقدام نماید.

تبصره-هر مجمع اتحادیه عمومی که مصوبات آن نیار به اخذ آگهی ثبتی باشد،می باست حداکثر ظرف مدت یک ماه توسط هیات مدیره برای اخذ آگهی تغییرات ثبتی اقدام گردد.

بازرسان

ماده ۵۴-مجمع عمومی عادی از بین اعضاء متقاضی سمت واجد شرایط بازرس که بر اساس آگهی منتشره از سوی اتحادیه اعلام آماده گی نموده اند،یک عضو رت بعنوان بازرس اصلی و یک عضو را بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی بر اساس اکثریت نسبی آراء انتخاب می نماید. انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

تبصره ۱-تعاونی بازرس موظف است یک نفر نماینده حقیقی زیر مجموعه خود را که ترجیحا به امور حسابداری آشنایی داشته باشد به اتحادیه معرفی نماید.

تبصره۲-مادام که جانشین بازرس یا بازرسان از طرف مجمع عمومی تعیین نشده و آنها قبولی خود را اعلام نکرده باشند بازرس یا بازرسان سابق مسئولیت داشته و باید وظایف خود را انجام دهند.

تبصره ۳-کسانی که از تعاونی های عضو حقوق دریافت می دارند،اقربای نسبی و سببی نمایندگان تعاونی های عضو در هیات مدیره و همچنین مدیر عامل اتحادیه تا درجه سوم و همسران اشخاص مذکور حق انتخاب شدن به عنوان نماینده و یا نمایندگان بازرس اتحادیه را ندارند.

تبصره ۴- در صورت فوت، استعفاء و اخراج فرد بازرس،تعاونی مربوط می بایست فرد دیگری را بعنوان نماینده همزمان به هیئت مدیره اتحادیه معرفی نماید.

تبصره ۵-در صورت استعفاء،یا انحلال تعاونی در سمت بازرس،عضو علی البدل برای بقیه مدت دعوت و جایگزین خواهد شد.

تبصره ۶-در صورت انحلال،استعفاء یا منع قانونی که مانع انجام وظیفه بازرسان (اصلی و علی البدل)شود،مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای انتخاب بازرس یا بازرسان جدید برای بقیه مدت دعوت خواهد ش، مدام که بازرسان جدید انتخاب نشده اند،بازرس وظایف مقرره را انجام خواهد داد.

ماده ۵۵-وظایف بازرس به شرح زیر است:

۱-نظارت بر انطباق نحوه اداره امور اتحادیه با مقررات اساسنامه و آئین نامه های مصوب و تصمیمات مجامع عمومی،برای این منظور بازرس می تواند هر موقع که مقتضی بداند به نحوی که به عملیات جاری اتحادیه لطمه وارد نشود کلیه حساب ها دفاتر و اسناد و مدارک مالی  و دارایی نقدی و برگ های بهادار و موجودی کالا و غیره را شخصا و در صورت لزوم با استفاده از کارشناس در محل دفتر اتحادیه رسیدگی نماید.

۲-در صورت مشاهده خلاف و بی تربیتی در امور اتحادیه، باید مراتب را کتبا به هیات مدیره اعلام و رفع نقیصه و یا تغییر رویه را در خواست نماید.

۳-رسیدگی به حسابهای اتحادیه حداقل سالی دو بار و خصوصا رسیدگی به حسابها و ترازنامه سالانه  و بودجه پیشنهادی هیات مدیره و اعلام نظرتا ۲۰ روز قبل از جلسه مجمع عمومی سالانه.

تبصره-در بودجه سالانه اتحادیه مبلغ کافی برای رسیدگی به حسابها و ترازنامه اتحادیه بایدپیش بینی گردد تا در صورت نیاز از محل آن بازرس یا مجمع عمومی بتواند با استفاده از کارشناس ذیربط به ترازنامه و حسابهای اتحادیه رسیدگی نموده و گزارش لازم جهت ارائه به مجمع تهیه نماید.

۴- در خواست دعوت مجامع عمومی در موارد پیش بینی شده در اساسنامه.

۵-نظارت بر اجرای پیشنهادات و تذکرات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و حسابرسانی که از اتحادیه حسابرسی کرده اند و تقدیم گزارش لازم در این زمینه به مجمع عمومی.

۶-طرح شکایت عضو اخراج شده یا متقاضی که تقاضای عضویتش از طرف هیات مدیره پذیرفته نشده در نخستین مجمع عمومی عادی .

۷-در صورتی که بازرس تشخیص دهد تشکیل جلسه هیات مدیره برای حل مسائل و مشکلات مفید به فایده خواهد بود می توانند تشکیل جلسه هیات مدیره را از رئیس هیات مدیره در خواست نمایند.

ماده ۵۶-بازرس حق دخالت مستقیم درامور اتحادیه را ندارد و می تواند بدون حق رای در جلسات هیات مدیره شرکت کند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاری اتحادیه اظهار دارد.این نظرات در صورتجلسه هیات مدیره با امضای آنها در ج می شود.

ماده ۵۷-در صورتی که بازرس حین انجام وظیفه خود تشخیص دهد که هیات مدیره در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی شده است و عملیات آنها مخالف اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی و مقررات و آئین نامخ های مصوب می باشد باید برگزاری مجمع عمومی رابرای رسیدگی به موضوعات مورد نظر و اتخاذ تصمیم لازم براساس ماده ۲۴ اساسنامه پیگیری نماید.

ماده۵۸-خدمات بازرس در اتحادیه افتخاری و بلاعوض است و در صورتی که انجام وظیفه محوله مستلزم هزینه ای باشد پرداخت آن به عهده اتحادیه خواهد بود.

 

فصل ششم: مقررات مالی

ماده ۵۹-ابتدای سال مالی اتحادیه اول فروردین ماه و انتهای آن آخر اسفند ماه همان سال است  به استثنای سال اول تاسیس که از تاریخ تشکیل تا آخر اسفند ماه همان سال خاهد بود.

ماده ۶۰-هیات مدیره موظف است نسخه ای از صورت حسابها و حساب سود و زیان و ترازنامه سالانه اتحادیه را پس از آماده شدن حداقل ۴۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه برای رسیدیگی به بازرسان تسلیم نماید،علاوه بر این ظرف یک هفته نسخه ای از آن را به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و مدیرت های تعاون روستایی استان و اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران ارسال دارد.

تبصره-هریک از تعائنی های عضو می توانند ظرف ۱۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه به دفتر اتحادیه مراجعه و ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات اتحادیه را مطالبه و دریافت نمایند.

ماده ۶۱-در ترازنامه ای تنظیم می  شود تمتم موجودی هایی که برای فروش تعیین شده به بهای تمام شده یا بهای روز،هرکدام کمتر باشد ارزیابی و دارایی های ثابت به بهای تمام شده در ترازنامه ذکر می شود و از نظر استهلاک سالانه بر طبق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهدشد.بستانکاری هایی که با تصویب مجمع عمومی عادی اتحادیه و تایید سازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران غیر قابل وصول تشخیص داده شود در صورت وجود اندوخته اختیاری از حساب مذکور تسویه ودر غیر این صورت به حساب هزینه اتحادیه منظور می شود و نباید جزء دارایی در ترازنامه منظور گردد.

ماده ۶۲-سود خالص اتحادیه عبارت است از جمع درآمدها پس از کسر هزینه ها و استهلاکات در یک دوره مالی.

ماده ۶۳-سود خالص سالانه اتحادیه پس از تصویب مجمع عمومی به ترتیب زیر خواهد شد:

۱-حداقل ۱۲ درصد به حساب اندوخته قانونی غیر قابل تقسیم منظور می شود با رعایت بند ۱ از ماده  ۱۵ قانون شرکتهای تعاونی.

۲-پرداخت سه درصد به منظور توسعه تعلیمات و آموزش تعاون ارکان اتحادیه به اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران که مطابق آئین نامه و دستورالعمل مربوطه به مصرف خواهد رسید.

تبصره-اتحادیه وجوه حاصل از ۳درصد سود خالص  شرکت ها و اتحادیه های عضو را با تایید سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران (بر اساس دستورالعمل مصوب)به مصرف خواهد رساند.

۴-حداکثر ۵ درصد سود خالص به عنوان اندوخته اختیاری به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی بهه حساب مربوطه منظور می گردد و نحوه مصرف آن مطابق دستورالعمل ابلاغی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران پس از تصویب مجمع عمومی خواهد بود.

۵-حداکثر ۵درصد خالص جهت پاداش به کارکنان ،هیات مدبره،بازرس،مدیر عامل وسایر موارد به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی تخصیص داده می شود.

۶-پس از تصویب ترازنامه و حساب سودو زیان در مجمع عمومی با رعایت مقررات این اساسنامه(ماده ۱۸ اساسنامه)سود سهام به اعضاء پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱-اتحادیه مبالغی را که بابت سود سهام به اعضاء تعلق میگیرد در مقابل بدهی سررسیده آنها تهاتر میکند.

تبصره ۲-چنانچه هریک از تعاونی هایعضو اتحادیه بابت حق عضویت و یا جبران خدمت بدهی داشته باشند از محل سود سهام برداشت خواهدشد.

ماده ۶۴-اتحادیه می تواند هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی را قبول و در مقابل نیز هدایایی را با تصویب مجمع پرداخت نماید.

تبصره ۱-هدایا و عطایا در صورتی که از طرف هدیه کننده برای اموری که مربوط به هزینه های جاری اتحادیه نظارت و هماهنگی استان منظور می شود اختصاص داده نشده باشد به حساب اندوخته قانونی غیرقابل تقسیم منظور می شود.

تبصره ۲-دادن هدیه و انجام هزینه های از این قبیل از طرف اتحادیه تا سقف حداکثر ۱۰ درصد اندوخته قانونی سال قبل اتحادیه،به حساب هزینه ها منظور خواهدشد.

ماده ۶۵-زیان اتحادیه در حساب زیان نگهداری می شود تا از محل درآمد سال های بعد تصویه گردد،همچنین اتحادیه می تواند زیان سالانه را با تصویب مجمع عمومی از حساب اندوخته قانونی غیر قابل تقسیم تامین نمایدولیکن نمی تواند قبل از انتقال مبالغ برداشتی مذکور به حساب اندوخته قانونی غیر قابل تقسیم یا تسویه زیان نگهداری شده در حساب زیان،درآمد سال های بعدی اتحادیه را تقسیم کند.

ماده ۶۶-اتحادیه نظارت و هماهنگی استان میتواند اندوخته قانونی غیر قابل تقسیم و سایر اندوخته ها را برای کارهای جاری یا توسعه امور اتحادیه با تایید مدیریت تعاون روستایی استان و تصویب مجمع عمومی عادی مورد استفاده قراردهد.

ماده۶۷-حسابرسی اتحادیه توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و در صورت اجازه توسط اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی های روستایی و کشاورزی انجام می کیرد.

تبصره-سازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران با مشاهده نقص یا تخلفی در کار حسابرسی اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران،می تواند درهر هنگام اجازه قبلی را لغو نماید.

ماده ۶۸-هیات مدیره اتحادیه موظف است نزد بانک کشاورزی یا عنداللزوم درسایر بانک های کشور حساب جاریو سپرده پشتیبان افتتاح نماید.

ماده ۶۹-اتحادیه میتواند برای استفاده از وجوه زاید بر احتیاج از محل سرمایه و اندوخته هاب خود با تصویب مجمع عمومی عادی به طرق زیر عمل نماید:

۱-تودیع وجوه به صورت سپرده ثابت در بانک کشاورزی و سایر بانک های کشور.

۲-خرید اوراق قرضه دولتی.

۳-خرید سهام شرکتها و و اتحادیه های مرتبط با وظایف خویش.

فصل هفتم: ادغام، انحلال و تصفیه

ادغام

ماده ۷۰:اتحادیه می تواند با رعایت ضوابط و مقررات قانونی با اتحادیه استان همجوار ادغام شود مشروط بر اینکه اتحادیه هایی که در هم ادغام می شوند دارای هدفها و عملیات مشابه باشند.

ماده ۷۱-پیشنهاد ادغام باید در مجمع عمومی فوق العاده هر دو اتحادیه همراه با قبول مطالبات بستانکاران به تصویب برسد و نسخه ای از مصوبات مجمع عمومی هردو اتحادیه برای تمام اعضاء و بستانکاران هر دو اتحادیه،همچنین سازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران فرستاده می شود و برای اطلاع عموم بترتیب مذکور در ماده ۲۵ قانون شرکتهای تعاونی آگهی می گردد.

تبصره ۱-هریک از بستانکاران می تواند تا مدت  دو ماه از تاریخ نشر آگهی ادغام،نظر خود را به اتحادیه بدهکار و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اعلام دارد.

تبصره ۲- نسخه ای از تصمیم ادغام بایدظرف دو هفته از انعقاد مجمع عمومی فوق العاده هریک از اتحادیه ها همراه با آخرین ترازنامه و صورت بدهیها و مطالبات آن و گزارش حسابرسی که بدین منظور باید تهیه شود و نسخه ای از آگهی ادغام که منتشر شده است برای سازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران ارسال گردد.

ماده ۷۲-هریک از اعضای اتحادیه در صورتیکه با تصمیم ادغام مخالف باشد می تواند حداکثر تا یک ماهنظر خود را کتبا به اتحادیه مربوط،همچنین نماینده سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اعلام دارد.

ماده ۷۳-نماینده سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با وصول تصمیم ادغام از هردو اتحادیه همراه با آخرین ترازنامه و صورت ریز مطالبات و بدهیها و گزارش حسابرسان از وضع هردواتحادیه همچنین نظرات بستانکاران و با توجه به تعداد اعضای مخالف ادغام ظرف دوماه نظر خود را مبنی بر موافقت یا مخالفت باادغام به هردو اتحادیه اعلام خواهد داشت.

ماده ۷۴-در صورتیکه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ادغام را تصویب نکند تصمیم ادغام درهردو اتحادیه منتفی است.موافقت با ادغام در صورتی است که ترتیب قابل قبول بستانکاران برای تصفیه بدهیها در هر دو اتحادیه اعلام خواهد داشت.

ماده ۷۵-در صورت موافقت با ادغام،هیات مدیره اتحادیه های مربوط ظرف یک ماه اقدام به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مشترک اتحادیه ها برای ادغام خواهند نمود.

ماده ۷۶-مجمع عمومی فوق العاده مشترک نسبت به تعیین سرمایه اتحادیه بعد از ادغام،همچنین انتخاب هیات مدیره و بازرس یا بازرسان اقدام لازم بعمل خواهد آورد.

ماده ۷۷-اعضایی که با تصمیم ادغام و انتشار آگهی آن مخالف باشند و از عضویت اتحادیه مستعفی گردند باید ظرف مدت مقرر مخالفت خدرا کتبا اعلام دارند اتحادیه مربوط مکلف است بهای سهام آنان را حداکثر ظرف یک ماه نقدا پرداخت نماید.

ماده ۷۸-هبات مدیره اتحادیه جدید مصوبات مجمع عمومب فوق العاده مشترک را همراه با فهرست اعضای اتحادیه جدید و تغییراتی که حاصل شده است به ترتیبی که در فصل سوم قانون  شرکتهای تعاونی مقرر است برای اطلاع سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و انعکاس در دفاتر ثبتارسال خواهد داشت.

۷۹-با انجام عمل ادغام،دارایی وبدهی اتحادیه جدید عبارت خواهد بود از مجموع دارایی و بدهی اتحادیه ها قبل از ادغام پس از وضع مطالبات و سهامی که باز پرداخت شده است.

انحلال:

ماده ۸۰- اتحادیه در موارد زیر منحل می شود:

ا-تصمیم مجمع عمومی فوق العاده.

۲-کاهش تعداد اعضاء از حد نصاب قانونی در صورتی که ظرف مدت سه ماه تعداد اعضاء به حد نصاب مقرر نرسیده باشد.

۳-توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عذر موجه.

۴-عدم رعایت قانون و مقررات مربوط پس از سه بار اخطار کتبی به وسیله مدیریت تعاون روستایی استان

۵-کاهش سرمایه به میزانی که ادامه عملیات مقدور یا صلاح نباشد با تصویب مجمع عمومی فوق العاده.

تبصره ۱-اگر به واسطه زیانهای وارده علاوه بر اندوخته قانونی،بیش از نصف سرمایه اتحادیه از بین رفته باشد هیات مدیره مکلف است مجمع عمومی فوق العاده را برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال یا ادمه کاراتحادیه دعوت نماید.

تبصره ۲-درصورتی که در نتیجه زیان های وارده و کاهش سرمایه،اتحادیه فعالیتی نداشته باشد و مجمع عمومی فوقالعاده در این مورد اقدامی ننماید،سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به جانشینی مجمع عمومی فوق العاده درباره انحلال  اتحادیه و تعیین هیات تصفیه و اعلام آن ثبت محل اقدام خواهد نمود.این حکم در مواردی نیز که اتحادیه طبق نظر مجمع عمومی فوق العاده منحل گردیده ولی هیات تصفیه و اعلام تعیین نشده یا اینکه هیات تصفیه به تشخیص سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران نتواند به وظایف قانونی خود عمل کند اجرا خواهد شد.

ماده ۸۱-در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده اتحادیه،رای به انحلال دهد.در همان جلسه،حداقل سه تعاونی بعنوان هیات تصفیه انتخاب و به ثبت محل اعلام خواهد شد.هرگاه انحلال اتحادیه بر اساس تصمیم سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران باشد سازمان مذکور هیات تصفیه را تعیین تا نسبت به تصفیه را تعیین تا نسبت به تصفیه امور اتحادیه اقدام نماید.

تصفیه:

ماده ۸۲-در تصفیه اتحادیه،پرداخت تعهدات از محل دارایی با رعایت حق تقدم به شرح زیر صورت می گیرد.

۱-پرداخت بدهی های اتحادیه.

۲-پرداخت سهام اعضاء حداکثر به میزان ارزش اسمی هر سهم و سود سهام در صورتی که مانده تصفیه از حساب اندوخته قانونی غیر قابل تقسیم اتحادیه بیشتر باشد.

۳-انتقال مازاد تصفیه به حساب اندوخته قانونی غیر قابل تقسیم.

تبصره-پس از پرداخت موارد مندرج در بندهای ۱ و ۲،کلیه موجودی باقی مانده در حکم اندوخته قانونی غیر قابل تقسیم تلقی و نسبت به آن طبق نظر سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اقدام خواهد شد.

ماده ۸۳-تصفیه امور اتحادیه در مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است بر اساس قوانین ذیربط انجام خواهد گرفت.

ماده ۸۴-اساسنامه اتحادیه تعاونی نظارت و هماهنگی تعاونی های روستایی و کشاورزی استان گلستان مشتمل بر ۸۴ ماده و ۵۳ تبصره در جلسه مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۹  مجمع عمومی موسس طرح و با رعایت نصاب لازم تعداداعضای حاضر در جلسه تصویب گردید.